Nawigacja
Zabawa Noworoczna 2016

,,NIECH ŻYJE BAL…”

               W dniu 30 stycznia 2016 roku cała społeczność szkolna rozpoczęła upragnione ferie zimowe bawiąc się znakomicie na BALU KARNAWAŁOWYM.  Atrakcji nie brakowało:

 • porywająca do tańca muzyka

 • przedstawienie o Kopciuszku

 • konkursy z nagrodami

 • występ szkolnego kabaretu

 • Mikołaj z paczkami

 • pyszny poczęstunek

  DYREKCJA SZKOŁY składa serdeczne PODZIĘKOWANIA RODZICOM

  za wspólne przygotowanie BALU dla naszych uczniów.

  

Zabawa Noworoczna 2016
Dzień Babci i Dziadka

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W dniu 29 stycznia 2016 roku uczniowie klasy II SP gościli w szkole swoje ukochane Babcie i fantastycznych Dziadków. Zaprezentowali przedstawienie o Kopciuszku przygotowane z dużym rozmachem i starannością. Goście nagrodzili ich gromkimi brawami. W dalszej części spotkania było wspólne śpiewanie piosenek, pyszności na stole i radość ze wspólnie spędzonego czasu.

  

Dzień Babci i Dziadka
Wycieczka kl. IAB

                 Uczniowie  z kl. IA i IB  wraz z  opiekunami p. Barbarą Łubek i p. Anną Ziółek  uczestniczyli w wycieczce klasowej do Pałacu w Jabłonnej i Warszawy. Celem tej wycieczki był udział młodzieży w lekcji dobrych obyczajów pod tytułem ,,Piruet z łyżką i widelcem ‘’ , zapoznanie z zasadami ,,savoir-vivre”  oraz wyczulenie młodego człowieka na istotę i wagę wzajemnego szacunku.

            Atmosfera pałacu, poziom osoby prowadzącej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspaniała kuchnia wpływają także na zacieśnienie relacji międzyludzkich i pozostają jednym z tych wydarzeń z czasu nauki ,do którego w swoim  dorosłym życiu z pewnością powracać się będzie z dużym sentymentem…

  

Wycieczka kl. IAB
Ferie 2016 w naszej szkole

HARMONOGRAM ZAJĘĆ FERYJNYCH 2016
W ZSO nr 1 w Kroczewie 

 

PONIEDZIAŁEK – 1.02.2016r.

 

09:00-11:00 – Zajęcia plastyczne, konkurs

Rozgrywki w halową piłkę nożną

11:00-13:00 – Zajęcia kulinarne

Rozgrywki w piłkę siatkową

 

WTOREK – 2.02.2016r.

 

09:00-11:00 – Emisja filmu „Mały książę”

Rozgrywki w piłkę siatkową

11:00-13:00 – Gry stolikowe, turniej warcabowy

Turniej halowej piłki nożnej

 

ŚRODA – 3.02.2016r.

 

09:00-10:00 – Emisja filmu „Piotruś Pan”

Tenis stołowy

10:00-13:00 – Zajęcia kulinarne – walentynkowe wypieki

Wyjazd na lodowisko 

 

CZWARTEK – 4.02.2016r.

 

09:00-13:00 – Szkolny turniej tenisa stołowego

o puchar dyrektora szkoły


09:00-14:00 – Wycieczka do kina na film

pt. „Alvin i wiewiórki – wielka wyprawa” 

 

PIĄTEK – 5.02.2016r.

 

09:00-10:00 – Emisja filmu „W głowie się nie mieści”

Turniej piłki siatkowej

10:00-11:00 – Zajęcia plastyczne

Turniej piłki siatkowej

11:00-13:00 – Wyjście do kawiarni

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia: Anna Morawska, Ewa Urbańska, Dariusz Biesalski, Bartosz Felczak, Roman Skowyrski, Anna Szczypińska, Ilona Syżeń, Aneta Ziółkowska.

Małgorzata Warzyńska – diagnoza logopedyczna.

Ferie 2016 w naszej szkole
Bal karnawałowy

W sobotę 30 stycznia 2016r. w naszej szkole odbędzie się BAL KARNAWAŁOWY  dla wszystkich Uczniów.
Początek spotkania o godz. 14:30.

 

W programie:

1. Zabawa
2. Występ artystyczny uczniów klasy II szkoły podstawowej
3. Występ kabaretu szkolnego
4. Paczka dla każdego ucznia
5. Słodki poczęstunek

 

Od godz. 18:00 – dyskoteka dla uczniów gimnazjum i zaproszonych Gości.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów i Rodziców.

 

Organizatorzy:

Dyrektor ZSO
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Bal karnawałowy
Regulamin korzystania z boiska szkolnego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA


 1. Administratorem boiska szkolnego jest DYREKTOR SZKOŁY.

 2. Zajęcia z młodzieżą na boisku odbywają się w obecności nauczyciela.

 3. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego posługiwania się sprzętem sportowym.

 4. Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i po uprzednim uzgodnieniu z administratorem boiska.

 5. Osobom postronnym nie wolno przebywać na terenie obiektu bez zezwolenia dyrektora szkoły, a młodzieży szkolnej po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

 6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

  Używania butów typu: kolce, korki piłkarskie, szpilki.

  Spożywania posiłków, napojów alkoholowych, żucia gum, palenia tytoniu.

  Wprowadzania zwierząt, zaśmiecania, zakłócania porządku.

  Wprowadzania i jazdy rowerami, rolkami, motorowerami, motocyklami, itp..

  Niszczenia urządzeń sportowych (przestawiania bramek i wyciągania mocowań, wieszania i wchodzenia na bramki i kosze).

 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z powodu nieprzestrzegania regulaminu oraz za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

  

Regulamin korzystania z boiska szkolnego
Konkur GMINA ZAŁUSKI W OBIEKTYWIE

Regulamin Konkursu Fotograficznego

GMINA ZAŁUSKI W OBIEKTYWIE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Organizatorem konkursu jest ZSO Nr 1  w Kroczewie.

3. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Załuski.

4. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem

rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

5. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa

poniżej (w zapisie 2.10 niniejszego regulaminu) jest równoznaczne z poddaniem się

uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

7. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

8. Konkurs trwa od 15 stycznia 2016 roku do 31 maja 2016 roku.

2. ZDJĘCIA

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

2. Fotografie nadesłane na konkurs powinny przedstawiać miejsca lub obiekty

charakterystyczne dla gminy Załuski, pozwalające na jednoznaczne zweryfikowanie

miejsca ich wykonania.

3. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe

i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie A4 tj. 210x297 mm

i dodatkowo na płycie CD.

4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

5. Terminy zgłaszania zdjęć zawarte są w pkt.3 niniejszego regulaminu.

6. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:

tytuł konkursu, opis i lokalizacja zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon autora zdjęć oraz

dołączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na ekspozycje zdjęć i zamieszczenie ich na

stronie internetowej Gminy Załuski.

7. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu,iż dane osobowe będą

przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu

zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego

Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Fotografie należy składać bezpośrednio w ZSO Nr 1 w Kroczewie

lub przesyłać na adres:

ZSO Nr 1 w Kroczewie

Kroczewo 136

09-142 Załuski

Z dopiskiem: konkurs fotograficzny "Gmina Załuski w obiektywie"

9. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu wyłonione spośród nauczycieli ZSO Nr 1 w Kroczewie oraz pracowników Gminy Załuski:

 • ·
 • ·
 • ·
 • ·
 • ·

3. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Nadsyłanie prac:

 • do 15 maja 2016 r.

 

2. Ocena jury :

 • · do 31 maja 2016 r.

 

3. Zawiadomienie o werdykcie następnego dnia roboczego po ocenie jury.

 

4. Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się po zakończeniu konkursu.

 

4. NAGRODY

1. Laureaci najlepszych trzech prac otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 500 zł.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku

niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na konkurs.

3. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną.

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne

wykorzystywanie do promocji Gminy Załuski. Organizator zastrzega sobie prawo do

publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach

internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię

i nazwisko).

2. Zdjęcia reprezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny zostaną po

zakończeniu konkursu umieszczone w budynku Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki

Publicznej. Zdjęcia te będą elementem promującym gminę i będą wykorzystywane przez

Urząd do celów promocyjnych. Także i w tym przypadku fotografie będą opisane

nazwiskami autorów.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego

regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane

osobiście.

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Gminnej

Biblioteki Publicznej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy

kodeksu cywilnego.

 

 

Organizator konkursu 

Anna Morawska   


OŚWIADCZENIE

            Ja niżej podpisany(a) ……………………………..………………………………….,

zam. …………………………………….. wyrażam zgodę na ekspozycję zdjęć oraz na

zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Załuski.

………………………… ….……………………………

data podpis

_______________________________

OŚWIADCZENIE

            Ja niżej podpisany(a) …………………………..……………………………………….,

zam. ……………………….………… oświadczam, że fotografie przekazane na konkurs

fotograficzny „Gmina Załuski w obiektywie”  zostały wykonane przeze mnie osobiście.

………………………… ….……………………………

data podpis

  


  

  

Konkur GMINA ZAŁUSKI W OBIEKTYWIE
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 „…Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,

bo narodzenia czas wypełnił dni.

Tam gdzie stajenka,

razem z bydlątkami leży Dzieciąteczko i na sianku śpi…”

 

 

 

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia;

odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów  i spełnienia

najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku, całej

Społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kroczewie

składa dyrekcja.

 

         Urszula Drzewaszewska i Maria Zarzyńska

 

 

 

 

Boże Narodzenie. Kroczewo. 2015.

  

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Jasełka 2015 – „Babcia” pomaga Świętej Rodzinie

Jak co roku uczniowie naszej szkoły z p. A. Duczman przygotowali jasełka bożonarodzeniowe. Wspaniali aktorzy pięknie odegrali swoje role wprowadzając nas w klimat świąteczny. Jasełka zostały wzbogacone pięknym śpiewem chóru szkolnego i grą na flażoletach przez gimnazjalistów, przygotowanych przez p. S. Skowyrskiego. O piękną dekorację zadbała p. A. Wiśniewska i p. A. Morawska. Uczniowie zaprezentowali Jasełka  16 grudnia podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego a 17 grudnia dla społeczności szkolnej. Młodzi wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

  

Jasełka 2015 – „Babcia” pomaga Świętej Rodzinie
Konkurs Świąteczny

W dniu 06.12.2015 r. został ogłoszony konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIATECZNY, KARTKĘ  oraz OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ. Najlepsze prace znalazły swoje miejsce na kiermaszu w dniach 16.12.2015r. - 18.12.2015r.  Zwycięzcy pojechali ze swoimi stroikami i ozdobami do Urzędu Gminy Załuski z życzeniami świątecznymi.

            WYNIKI KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

SP.

I miejsce: Paweł Jabłecki klasa III

II miejsce: Małgorzata Jabłecka klasa II

III miejsce: Ania Kornatowska klasa II

WYRÓŻNIENIE:

Daria Pałaszewska

Katarzyna Długołęcka

Anita Jakubowska

P.G

I miejsce: Weronika Walczak klasa IIIA

II miejsce: Julia Kurkowska

III miejsce: Karolina Piotrowska klasa IIIB

WYRÓŻNIENIE:

Sylwia Jaworska klasa IIIB

 

WYNIKI KONKURSU NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ

SP.

I miejsce: Julia Palmowska klasa II

II miejsce: Łukasz Skowyrski klasa VI

III miejsce: Kasia Długołęcka klasa VI

WYRÓŻNIENIA:

Karolina Smardzewska klasa II

Małgorzata Jabłecka klasa II

Paweł Jabłecki klasa III

Ola Ziółkowska klasa III

Piotr Werner klasa III

P.G

I miejsce: Angelika Tomaszewska klasa I

II miejsce: Krzysztof Biegalski klasa I

 

WYNIKI KONKURSU NA STROIK

SP

I miejsce: Karolina Pawłowska klasa IV

II miejsce: Kacper Buczyński klasa III

III miejsce: Kasia Smardzewska klasa VI

                    Zuzanna Tomkiewicz klasa V

WYRÓŻNIENIA

Piotr Werner klasa III

Łukasz Skowyrski klasa VI

Kacper Palmowski klasa V

PG.

I miejsce Aleksandra Tomaszewska klasa III

 

G R A T U L U J E M Y  ! ! !

  

Konkurs Świąteczny
Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego

W sobotę 14.11.2015 r. wzięliśmy udział w Diecezjalnym Turnieju Tenisa Stołowego. To już  piąty nasz udział w tej imprezie. Tym razem ze względu na remont hali sportowej w Płońsku, rolę gospodarza pełniła szkoła w Siedlinie. Przy stołach tenisowych zmagało się ponad 130 zawodniczek i zawodników. Szkołę reprezentowali: Małgorzata Grzelak, Aleksandra Osmólska, Marcelina Pęczyńska, Dawid Rutkowski, Błażej Pęczyński, Łukasz Gral, Łukasz Skowyrski, Oskar Budek, Michał Żebrowski, Krzysztof Kańkowski, Maciej Smoliński, Jakub Białek, Adam Roguski, Łukasz Przybylski, Michał Kołodziejski, Rafał Pieńkowski, Kacper Grzybowski. Wśród dziewcząt, Małgorzata Grzelak zajęła punktowane czwarte  miejsce. Złoto wywalczyła Marcelina Pęczyńska. Z chłopców, najlepszym okazał się Łukasz Przybylski, który w swojej kategorii wiekowej sięgnął po brąz.

  

Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego
Papieski Konkurs Kuratoryjny „Jan Paweł II – wychowawca młodzieży”

W roku szkolnym 205-2016 został ogłoszony Papieski Konkurs Kuratoryjny pod hasłem „Jan Paweł II – wychowawca młodzieży”. Centrum Myśli Jana Pawła II na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty zaprosiło wszystkich gimnazjalistów do wzięcia udziału w tej pasjonującej, intelektualnej przygodzie. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką swojego katechety ks. Pawła Grąbczewskiego dołączyli do grona osób, które dokładniej chcą poznać osobę św. Jana Pawła II, historię jego niesamowitego życia oraz przepiękne i głębokie nauczanie. W czwartek 3 grudnia  2015r. odbył się pierwszy etap Papieskiego Konkursu Kuratoryjnego polegający na rozwiązaniu testu składającego się z 31 pytań.

Do drugiego etapu intelektualnych zmagań dotyczących patrona naszej szkoły św. Jana Pawła II zakwalifikowało się 6 osób: Wiktoria Bronowska, Małgorzata Grzelak, Alicja Oliszewska, Małgorzata Rogacka, Kamil Skura i Aleksandra Tomaszewska.

Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

Papieski Konkurs Kuratoryjny „Jan Paweł II – wychowawca młodzieży”
Urodziny Misia

W dniu 25.11.2016 dzieci z oddziału 0 świętowały z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem –  Misiem.   Zerówiaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię święta, wspólnie recytowały wiersze o misiach, bawiły się przy piosenkach: „Dwa malutkie misie”, ‘Jadą, jadą misie”. Przybył również gość specjalny Kubuś Puchatek! 
Ten dzień w zerówce pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy!

  

Urodziny Misia
Spotkanie integracyjne klas III - 18.11.2015r.

18 listopada 2015r. uczniowie klasy trzeciej edukacji wczesnoszkolnej ZSO w Kroczewie zaprosili uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Kamienicy w ramach integracji klasowej.

Spotkanie uczniowie rozpoczęli grami sportowymi i zabawami ruchowymi. Był również czas na pyszne smakołyki przygotowane przez rodziców. Uczniowie Szkoły Podstawowej przygotowali w ramach projektu „Odżywiamy się zdrowo” – owoce, warzywa, bakalie i wiele innych niespodzianek.

Wspólnie zostaliśmy obdarowani prezentami. Miłym gestem uczniów Szkoły Podstawowej w Kamienicy były pięknie wykonane laurki z podziękowaniem.

Spędzony czas długo będziemy mile wspominany przez wszystkich uczniów. Mam nadzieję że następne spotkania będą kontynuowane.

Wychowawcy klas: B. Iwanowska, T. Załęska.

Spotkanie integracyjne klas III - 18.11.2015r.
Dzień Niepodległości

Dnia 9 listopada 2015 roku na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kroczewie odbył się apel upamiętniający 97-mą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczennice klasy II gimnazjum przedstawiły rys historyczny mówiący o tych ważnych dla naszego kraju wydarzeniach, o czasach I wojny światowej.

Przemowa wzbogacona była o występ szkolnego chóru. Chór zaśpiewał i zagrał m.in. takie pieśni jak „Pierwsza brygada”, „Piechota”, „O mój rozmarynie”, a zwieńczeniem ich występu było odśpiewanie „Jak długo na Wawelu”. Scenografią do tej ostatniej było wspólne wiwatowanie flagami Polski.

Elementem, który podkreślał, że dzień 11 listopada jest de facto świętem wesołym, był występ szkolnego kabaretu w skeczu „Polityka trudne sprawy więc postawmy na potrawy”.

Ponadto apel pozostawił odbiorców z ważnym pytaniem – jak niepodległość wykorzystać dla dobra swojego i ojczyzny? Oprócz świętowania w Dniu Niepodległości, warto poświęcić chwilę, aby się nad tym zastanowić.

Dzień Niepodległości
Czas ucieka

Warto zobaczyć
Zabawa Noworoczna 2016
Zabawa Noworoczna 2016
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka
Wycieczka kl IAB
Wycieczka kl IAB
Konkurs Świąteczny
Konkurs Świąteczny
Jasełka 2015
Jasełka 2015
Mikołajki 2015
Mikołajki 2015
Diecezjalny turniej tenisa
Diecezjalny turniej tenisa
Urodziny Misia
Urodziny Misia
Spotkanie integracyjne klas III
Spotkanie integracyjne klas III
Czwartki z książką
Czwartki z książką
Spotkanie z policjantem
Spotkanie z policjantem
Bezpieczeństwo - Safety Smart
Bezpieczeństwo - Safety Smart
Dzień Niepodległości 11.11.2015r.
Dzień Niepodległości 11.11.2015r.
Pasowanie 2015
Pasowanie 2015
Rajd rowerowy
Rajd rowerowy
WIĘCEJ
Albumów Galerii